prof. Ing. Jan Moudrý CSc.

Pedagog
Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství
Kvalita a zpracování bioprodukce

Po studiu Fytotechniky a Pedagogiky na VŠZ v Praze, PEF v Č. Budějovicích pracoval jako technik na školním statku  a později na SZTŠ v J Hradci učil Nauku o prostředí, Pěstování rostlin a Praxi. V roce 1993 byl habilitován v Praze a v roce 2003 získal profesuru na SPU v Nitře. Do roku 2020 pracoval na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích převážně jako vedoucí Katedry rostlinné výroby, později Katedry agroekosystémů. 10 let byl proděkanem pro vědu a výzkum. Byl autorem a garantem profesně zaměřeného bakalářského oboru Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině a poté založil a garantoval studijní obor Agroekologie v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Byl  garantem oboru DSP Speciální produkce rostlinná vč. jeho specializace Agroekologie a vyučoval v nich. Absolvoval řadu zahraničních pobytů (Švýcarsko, Švédsko, Rakousko, Velká Británie a další), vyzvaných přednášek, konferencí ap.. Podílel se na založení a posléze na aktivitách ENOAT (European Network of Organic Agriculture Teachers). Byl členem výboru ECOLOGICA International association (2004-2015), člen ISOFAR (International Society Organic Farming Agricultural Research) a dalších společností, v ČR se podílel na expertní práci pro Radu vlády pro výzkum a vývoj, pro MZe ČR při přípravě legislativních materiálů pro ekologické zemědělství, byl členem Akčního týmu MZe pro EZ a řady komisí, člen oponentních a vědeckých rad. V oblasti výzkumu byl řešitelem nebo spoluřešitelem 45 projektů, z toho 15 mezinárodních. Publikoval více než 100 vědeckých prací a přes 200 prací odborných. Spolupracoval s UZEI v oblasti vzdělávání a poradenství, byl akreditovaným poradcem pro ekologické zemědělství, vypracoval řadu studií, analýz a projektů konverze na ekologické zemědělství, uplatnění biopotravin.