Zásady ochrany a zpracování osobních údajů 

Farmářská škola – Vyšší odborná škola ekologického zemědělství

Drnovská 507/73
161 06 Praha 6 – Ruzyně
Česká Republika

IČO: 175 29 042


Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa, fotografií včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely: 

  1. plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem, 
  2. zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy, 
  3. plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele, 
  4. plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo 
  5. k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením. 

Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel při zpracování osobních údajů využívá automatizovaného rozhodování, zejména profilování uživatelů do skupin nejen ke zpřístupňování informací na míru uživatele. 

Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat 

  1. přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu, 
  2. výmaz a/nebo přenositelnost, 
  3. právu vznést námitku proti zpracování, 

to vše na e-mail provozovatele info@farmarskaskola.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných a/nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti. 

Provozovatelem je společnost Farmářská škola – Vyšší odborná škola ekologického zemědělství, se sídlem: Drnovská 507/73, Praha 6 – Ruzyně, 161 06, IČ: 175 290 42, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl U, vložka 1089.