Ing. Jan Štrobach, Ph.D.

Pedagog
Základy biologie rostlin a zvířat

Vystudoval Střední zemědělskou školu v České Lípě, poté Univerzitu životního prostředí v Ústí nad Labem, studijní obor „Revitalizace krajiny“ a později na  České zemědělské univerzitě v Praze zakončil doktorandský studijní obor „Obecná produkce rostlinná“ obhajobou disertační práce na téma „Studium biodiverzity agrofytocenóz ve vztahu ke způsobům hospodaření na trvalých travních porostech“.  

Od roku 2003 je zaměstnán jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze. Zabývá se biologií, ekologií a možnostmi regulace plevelných rostlin a problematikou škod působených zvěří na zemědělských plodinách. Výsledky vědecké práce pravidelně prezentuje na seminářích, v odborných a vědeckých časopisech.