doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.

Pedagog
Lukařství a pastvinářství
Pícninářství na orné půdě

Absolvoval Střední zemědělskou školu v Přerově (1989), poté Mendelovu univerzitu v Brně, obor Fytotechnika (1995), na stejné univerzitě udělal doktorát na Ústavu pícninářství u prof. Hraběte na téma Vliv extenzivního obhospodařování pastevních porostů ve vztahu k porostovým a hydropedologickým parametrům (2000) a od té doby pracuje na stejném Ústavu, který se v roce 2007 sloučil s Ústavem výživy zvířat. V letech 1993-94 absolvoval 8 měsíční praxi na mléčných farmách a v ovocném sadu na Tasmánii a v letech 1994-2000 působil jako agronom – specialista v zemědělském podniku LUHA, zemědělská a.s. Habilitační práci na téma Vliv pícních porostů na vznik povrchových odtoků srážkových vod a náhlých povodní jsem obhájil v roce 2011.

Profesně se zabývá zejména problematikou obhospodařování travních porostů a ekosystémových služeb, které poskytují (zejména ukládání uhlíku, modifikace toků vody a živin, zajištění biodiverzity v krajině), dále víceletými pícninami na orné půdě z hlediska jejich působení na půdu a zefektivnění koloběhu živin. Zajímá se také o problematiku regenerativního zemědělství a spojení chovu přežvýkavců s pěstováním polních plodin.